Overview

Registrera dig nu!
För full tillgång till allt EHISTO-material behöver du registera dig.
>> registreringsformulär

Att använda undervisningsmaterialet

Europeiska historiekorsvägar (European History Crossroads) (EHC) betyder historiska ämnen som återfinns i olika europeiska populärhistoriska tidskrifter och i kursplaner i historia. De utgör delade historiska erfarenheter i den europeiska historiekulturen.

Här finner du två EHC som används som undervisningsobjekt: “Columbus” och “Första världskrigets utbrott”.

För att underlätta för lärare och elever från olika europeiska länder att arbeta med EHC förses varje undervisningsobjekt med en kort sammanfattning av de tendenser som påverkar hur ämnet presenteras i respektive lands läroböcker i historia. Experter från länderna ifråga författar dessa texter vars syfte är att tydliggöra tendenser i de valda populärhistoriska tidskrifterna och göra dem lite mer förståeliga utifrån nationella sammanhang.

Undervisningsobjekten har designats att möjliggöra:

  • Kritiskt tänkande angående de valda nationella tidskriftsartiklarna med avseende på innehåll och mediepresentation
  • En bilateral internationell jämförelse med fokus på “mediekritik”
  • En bilateral internationell jämförelse med fokus på “transnationellt och interkulturellt historiskt lärande”
  • Vidare utforskande av ytterligare material

Det finns en nationell och en bilateral ingång till varje EHC. På så sätt kan man fritt kombinera de nationella tidskriftsartiklarna och göra jämförelser dem emellan. Undervisningsobjektet möjliggör också för lärare och elever i alla medverkande länder att göra ett stort antal jämförande studier mellan två, tre eller flera länder. Ett ”multiperspektivistiskt” lärosätt möjliggörs därigenom där Europas ”gemensamma historia” kan undersökas genom att jämföra nationella tidskrifter och läroböcker.

Dessutom finns multinationella undervisningsobjekt som är särskilt framtagna för att på ett smidigt sätt implementeras i undervisningen. Artiklar från fem olika länder används för att belysa flera olika perspektiv på Columbus och första världskrigets utbrott. Här finns förslag på varierade lektionsupplägg för att stimulera kritiskt tänkande och multiperspektivitet i undervisning om Columbus (under fliken olika perspektiv) och orsaker till första världskriget (under fliken flera perspektiv). I detta material synliggörs och problematiseras olika historiebruk och även uppfattningar om dåtiden, nutid och framtiden (historiemedvetande).

 


Första världskrigets "utbrott"

Tyskland: Första världskrigets “utbrott”.

England: Orsakerna till första världskrigets “utbrott”.

Polen: Första världskrigets "utbrott”.

Sverige: Orsaker till första världskriget.

Spanien: Första världskrigets “utbrott”.

 

Multinationell jämförelse: Första världskrigets utbrott från flera perspektiv

 

 

Columbus och "upptäckten" av den “nya världen”

Tyskland: Columbus och “upptäckten” av den “nya världen”.

England: Christopher Columbus ur ett engelskt perspektiv

Polen: Columbus och “upptäckten” av den “nya världen”.

Sverige: Columbus i populärhistorisk tappning.

Spanien: Columbus mystiska ursprung.

 

Multinationell jämförelse: Columbus från flera perspektiv

Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License