Översikt

Icono IDevice

Columbus mystiska ursprung

En analys av teorier angående upptäckarens nationalitet i populärhistoriska tidskrifter från olika länder.

 

Författare: Antonio Seoane. University of Salamanca
Redigering: Alicia García-Holgado. University of Salamanca

 

Klicka på de olika länkarna för att lära dig mer om de olika teorier som finns om Columbus ursprung.


Icono IDevice

Ålder och historiekurs

13-14 år: den andra kursen i det obligatoriska högstadiet.

Inledning

I din lärobok kommer du att hitta information om geografiska utforskningar och upptäckter, speciellt de kastiljanska och portugisiska som genomfördes vid början av den moderna perioden i historien: deras orsaker, färdvägar och upptäckter, och så vidare.

Bland de karaktärer som nämns i dessa historiska händelser intar Christopher Columbus en särställning. Hans upptäckstresor och sökandet efter handelsvägar till Asien ledde till upptäckten av en kontinent som tidgare varit okänd: Amerika.

Personen Columbus är gåtfull och kontroversiell. Även om det råder en allmän konsensus om hans genuesiska ursprung, finns det olika teorier som försvarar ställen som hans födelseort. Faktum är att gåtan om hans nationalitet väckt alla möjliga spekulationer, särskilt under 1800-talet, inte bara om upptäckarens ursprung utan även om varför han verkade vilja dölja det.

Några av dessa teorier har visst stöd av historiska källor medan andra möjligen mest ska betraktas som ett resultat av fiktiv påhittighet och viljan att hävda ursprunget hos en välkänd person för sitt eget lands skull.

Den här modulen kommer att ge dig möjligheten att bekanta dig med några av dessa teorier om Christopher Columbus ursprung genom studier av artiklar som publicerats i populärhistoriska tidskrifter precis som den du kan köpa på kiosken, men från andra länder. Du kommer att få undersöka frågan genom de dokument och uppgifter som föreslås i den här modulen, eller med lärarens hjälp (som också erbjuds råd om hur man kan undervisa om ämnet). Klicka på länkarna i den här modulen i elevvyn (välj den högst upp på sidan) för att komma åt materialet och uppgifterna som förberetts åt dig.Icono IDevice

Lärarpresentationen

Undervisningsmålet som redovisas här handlar om Christopher Columbus ursprung och nationalitet. Trots att det råder en allmän konsensus bland historiker om att han föddes någonstans i den genuesiska republiken, kom det under den andra hälften av 1800-talet att presenteras ett stort antal andra teorier som har mer eller mindre stöd av historien, som utgör en perfekt jordmån för spekulationer och fantasier.

Den här typen av mysterier är populära ämnen för läsare av populärhistoriska tidskrifter. Genom att ta ett antal artiklar från spanska och utländska tidningar som en utgångspunkt möjliggör uppgifterna som föreslås här för läraren att:

  • Inta en kritisk inställning till de olika teorierna om Columbus ursprung eftersom de valda artiklarna inte valts för att stödja någon av teorierna, utan snarare för kritisk analys och jämförelse av argumenten och källorna som de grundas på.
  • Att introducera de olika synpunkter som tidskrifterna från de olika länderna närmar sig ett kontroversiellt ämne utifrån.
  • Att introducera problemet med historiska narrativ och att analysera skälen till varför vissa teorier uppstår i vissa historiska kontexter och utifrån olika intressen.

I den här modulen kommer du att finna undervisningsmaterial och, på samma gång, råd till hur ämnet kan presenteras i klassrummet. Dessa uppgifter möjliggör för dig att presentera ett historiskt problem för dina elever från ett kritiskt angreppssätt och visa alla dess kontroverser samt att undervisa om ämnet från olika nationella perspektiv.

Hänvisning till kursplanen

Innehållet i den här modulen har utvecklats för elever i motsvarande årskurs 8 på högstadiet. Ämnet berörs i Block 3 under rubrken ”Politisk och ekonomisk utveckling på den iberiska halvön i modern perioden. Den spanska monarkin och kolonisationen av Amerika. Konst och kultur under den moderna perioden”. (RD 1631/2006, 29 december, Ministerio de Educación y Ciencia). De olika autonomia regionerna övervakar genomförandet av detta minimala innehåll i deras respektive kursplaner. I Kastiljen och León ingår ämnet i Block 3: De förindustriella samhällena. Den moderna perioden: ”Politisk och ekonomisk utveckling på den iberiska halvön, de katolska kungarnas monarki, Den europeiska expansionen: Kanarieöarna. Upptäckterna och kolonisationen av Amerika och dess ekonomiska konsekvenser. (Förordning 52/2007, 17 maj, Junta de Castilla y León)

Angående införskaffandet av grundläggande kunskaper, fastslår det spanska juridiska ramverket att ämnet ska bidra till “lärandet av att lära sig”-kompetensen, bland andra skäl, genom “sökandet efter multikausala förklaringar och kunskap om informationskällor och dess användning vid att insamlandet och kategoriserandet av information som införskaffats på olika sätt genom att en analys av det genomförs”. På det här sättet möjliggör kritisk analys av olika historiska källor eleven att utveckla denna kompetens.

Undervisningsmål

Perspektivet i uppgifterna i modulen överensstämmer med följande undervisningsmål för ämnena samhällskunskap och historia enligt den spanska lagstiftningen.

Värderande av kulturell diversitet genom att visa en attityd av respekt och tolerans gentemot andra kulturer och åsikter som inte överensstämmer med ens egna, och inte att döma dem på grund av det.
Att utveckla en syn på historien som möjliggör en utvecklad personlig syn på världen.
Söka, klassificera, förstå och relatera information från olika källor, inklusive den som ges av massmedier.
Genomföra gruppuppgifter och delta i debatter på ett konstruktivt, kritiskt och tolerant sätt.

I relation till det undervisade ämnet förväntas följande mål uppnås.
Att förstå hur upptäckten, erövringen och kolonisationen av Amerika gick till och dess konsekvenser.

Slutligen indikeras de särskilda undervisningsmålen för det här materialet:
Att genom användandet av populärhistoriska tidskrifter som informationskällor, ge eleverna en mer detaljerad bild av hur olika synpunkter på historien beror på olika traditioner och olika nationella perspektiv.
Att uppmuntra en interkulturell dialog som utvecklar en kritisk förståelse av de intressen som påverkar skapandet av olika historiska narrativ.
Att jämföra informationen från de här källorna med innehållet i läroboken i historia.
Att känna till bilden av de historiska händelserna från de olika perspektiven som ges i läroböcker i hisoria i de olika länderna.

Spanska läroböckers perspektiv angående Columbus ursprung

Columbus återfinns i spanska läroböcker under ämnesrubriker som ”Den moderna staten”, ”Ursprunget till den moderna staten”, och så vidare.

I det här sammanhanget inkluderas information om upptäckterna under tiden och deras ekonomiska och politiska orsaker, de teknologiska och navigatoriska framstegen, de portugisiska och kastiljanska utbredningarna and de följande erövrings- och koloniseringsprocesserna samt deras konsekvenser.

Därför är det förståeligt att läroböckerna inte lägger särskilt stor vikt vid sjömannen. Det framhålls vanligtvis att han lyckades övertala de katolska kungarna att finansiera hans företag, sammansättningen av expeditionen, de skepp som användes vid seglatsen samt den falska övertygelsen att de nått Asien och inte en ny kontinent. Det är dock värt att påpeka att i de flesta läroböckerna nämns inte upptäckarens nationalitet alls, medan många av de följande erövrarnas ursprung tydligt ges.


Upptäckten av Amerika dyker alltså upp i sammanhaget av upptäckterna under samma tid och kopplas till ämnet ”geografiska upptäckter” tillsammans med Bartolome Dias, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan eller Juan Sabastian Elcano.
Senare (i vissa läroböcker dyker det upp i samma avsnitt medan det i andra läroböcker dyker upp i andra avsnitt) analyseras erövringsprocessen och höjdpunkten av det spanska imperiet noggrant. Erövringen av Amerika behandlas tillsammans med organisationen av staten och konflikterna med de övriga europeiska länderna och upploppen i Flandern.
I analysen av kolonisationsprocessen av Amerika döljs inte brotten mot och utsugningen av den inhemska befolkningen.


Andra länders perspektiv angående ämnet

EHISTO-projektet har tagit fram fem moduler om Christopher Columbus med utgångspunkt i de nationella kursplanerna i de deltagande länderna.

I varje modul ingår en jämförande analys av nationella och internationella populärhistoriska tidskriftsartiklar om samma ämne. På det här sättet kan läraren få kunskap om och presentera olika nationella perspektiv angående samma ämne för eleverna och på samma gång få en berikad analys av en populärhistorisk tidskrift från hens egna land samt få synpunkter från historiker från de andra deltagande länderna.

Det är möjligt att få tillgång till de korresponderande modulerna om samma ämne genom att klicka på landet eller flaggan nedan:

 


Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License