Översikt

IDevice Icon

Första världskrigets utbrott: orsaker och bidragande anledningar

En analys av skälen till utbrottet av ett (o)undvikligt krig.

 

Författare: Antonio Seoane. University of Salamanca
Översättning till engelska: Antonio Jiménez-Martín. IES Campo Charro (Salamanca)
Översättning till svenska från engelska: Robert Thorp, Högskolan i Dalarna
Redigering: Alicia García-Holgado. University of Salamanca

 

Lägg märke till förändringarna av Europas politiska karta mellan 1913 och 1921. Du kan zooma och flytta kartan för att studera områden i större detalj.

Klicka här för att interagera med kartan. Källa: http://greacron.com


IDevice Icon

Ålder och årskurs

15-16 år: årskurs 9 i högstadiet.

Inledning

I din lärobok kommer du att få information om första världsriget: dess orsaker, utrbrott, konfliktens förlopp, krigets slut och fredsfördrag och dess konsekvenser, och så vidare.

Första världskriget är resultatet av komplexa inter-relationer av ekonomiska orsaker (industriell tillväxt och kontroll av handel), politiska och territoriella orsaker (territorriella krav och kolonial rivalitet), ideologiska orsaker (starka nationalistiska känslor) samt diplomatiska och militära skäl (skapandet av allianser och kapprustning) som tillsammans skapade en ökad spänning i Europa från slutet av 1800-talet.

Skildringen av kriget börjar vanligtvis med mordet av kronprinsen till det Österrike-Ungerska imperiet Franz Ferdinand i Sarajevo i juni 1914. Därefter följer krigsförklaringar mellan länder som stödjer en av de två sidorna i konflikten vilket leder till ett krig av dittills okända proportioner.

Men, kunde kriget ha undvikits? Vilka länder har det stösta ansvaret för krigets utbrott och varför har de det? Ännu ett århundrade efter dess början grunnar historiker fortfarande på dessa frågor. Genom att analysera olika ståndpunkter kan vi få en öppen och kritisk syn på orsakerna till kriget.

Den här modulen låter dig bekanta med några av de åsikter som finns om första världskrigets utbrott genom att studera artiklar som publicerats i historiska tidskrifter liknande de man kan hitta i tidningsståndet, men från olika länder. Du kommer att kunna studera ämnet genom de dokument och övningar som föreslås i modulen, eller med hjälp av din lärare som även ges förslag på hur man kan undervisa i ämnet. Klicka på länkarna i elevvyn av modulen för att komma åt de material och övningar som har förberetts åt dig.


IDevice Icon

Presentation för lärare

Lärandeobjektet presenteras här behandlar ämnet för nära orsakerna till utbrottet av första världskriget. Läroböcker visar de olika allmänna orsakerna till konflikten (territoriella krav, kolonial och ekonomiska rivalitet, allianser och militär upprustning, ideologiska orsaker och nationalism)

När vi nu är på väg att nå ett århundrade sedan början av kriget, kan det vara intressant att ta upp en analys från olika perspektiv om ursprunget till konflikten. Studien av populär historia tidningar från olika länder låter oss konstatera några skillnader om graden av ansvar som ges till varje land i utbrottet av konflikten, samt huruvida kriget var oundvikligt.

Utifrån artiklar från populärhistoriska tidningar föreslås i den här modulen undervisning som kan:

* gynna ett kritiskt förhållningssätt till olika hypoteser om ansvaret för utbrottet av första världskriget.

* synliggöra en mängd olika ståndpunkter kring ett kontroversiellt ämne.

* synliggöra problem med den historiska berättelsens uppbyggnad och analysera skäl till varför vissa hypoteser uppstår i olika historiska sammanhang och med särskilda intressen.

Hänvisning till de spanska kursplanerna

Innehållet i denna modul har utvecklats för studenter i 4: e året av den obligatoriska gymnasieutbildningen i Spanien (15-16 år). Innehållet angår läroplanen för sociala vetenskaper.


Spaniens olika autonoma regioner reglerar innehållet i sina egna kursplaner. I Kastilien och Leon ingår detta innehåll i momenten "Stora förändringar och konflikter under första hälften av 1900-talet; Världskriget och en ny karta över Europa; Den ryska revolutionen; 1929 och den ekonomiska depressionen; Ökningen av totalitarism; Andra världskriget"(dekret 52/2007, 17 maj, riktlinjer för Kastilien och Leon). Kastilien och Leon´s läroplanen skiljer ut ett omedelbart föregående ämne, med titeln "imperialismens tid och koloniala expansion i slutet av 1800-talet". Men de flesta läroböcker brukar ta itu med imperialism och det stora kriget i en enda enhet.

I linje med kursplanen betonas följande:

* förståelsen av kännetecknen för samhällen deras mångfald, gemensamma intressen och hur det samhälle där vi lever bidrar till att skapa gemensamma känslor som uppmuntrar samexistens, relaterat till social och medborgerlig kompetens.

* genom relationen och jämförelse av källor eller integration och analys av informationen på ett kritiskt sätt, är innehållet relaterat till informationsbehandling och digital kompetens.

* uppmuntran att leta efter multikausala förklaringar vid insamling och bearbetning av information.

Lärandemål

Med utgångspunkt från aktiviteterna i den här modulen stöds följande mål angående samhällsvetenskap och historia, enligt den spanska lagstiftningen.


1. identifiera processer och mekanismer som styr de sociala funktionerna och sambanden mellan de politiska, ekonomiska och kulturella funktionerna och använda denna kunskap för att förstå olika orsakerna för att förklara utvecklingen av olika samhällen.


2. Visa attityder av respekt och tolerans mot andra kulturer och åsikter som inte matchar de egna.


3. Att mot en historisk bakgrund göra det möjligt att utveckla en personlig bild av världen.


4. Söka, klassificera, förstå och relatera information från olika källor.


5. Utföra gruppaktiviteter och delta i debatter med en konstruktiv, kritisk och tolerant attityd.

Spanska läroböcker, perspektiv relaterade till utbrottet av första världskriget.

Utbrottet av första världskriget visas i spanska läroböcker i ett avsnitt med titeln "Imperialismens tid", "Imperiet och kriget", "imperialismen och den första världskriget" och liknande. I vissa läroböcker ingår det också, i samma enhet, den ryska revolutionen, medan i andra är detta ämne kvar för nästa enhet som kallas "Tid mellan krig". Det finns mycket information om imperialismen och dess koloniala expansion i läroböckerna. Vidare behandlas konsekvenserna av koloniseringen, orsakerna till första världskriget, evolution och egenskaper bakom konflikten, dess stadier, fredsfördragen och konsekvenserna av kriget.
Anspänningen som nås i början av 1900-talet i Europa på grund av alla de nämnda orsakerna beskrivs som skäl till att kriget var oundvikligt. I läroböcker är mordet i Sarajevo utlösande faktor. Men vissa böcker anger att mordet var en ursäkt att motivera ultimatum och öka makten på Balkan.
Å andra sidan, förklaras processen med att deltagande parter i konflikten, stödde Österrike-Ungern eller Serbien, som en del av uppgörelser kring allianser. Ingen analys görs kring varje lands motiv att engagera sig i konflikten. I läroböckerna framhålls även fredsfördragen och de särskilt hårda villkor Versaillesfördraget ålägger Tyskland, som anses ansvariga för kriget.
Slutligen belyses konsekvenserna av kriget och resultatet både i mänskliga och materiella förluster, samt geografiska, ekonomiska, sociala och politiska förändringar på den europeiska kontinenten. I böckerna som ges dessutom information om utrustningen som soldaterna hade, kriget i skyttegravarna, propaganda och den roll som kvinnor spelade under konflikten.
.


IDevice Icon Förkunskaper

IDevice Icon Aktivitet

Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License