Översikt

IDevice Icon

Christopher Columbus

Ett engelskt perspektiv

 

Liz Kelleway & Terry Haydn

 

Baserad på den populärhistoriska artikeln “Christopher Columbus och historiebruket” av David Armitage (publicerad maj 1992).

 


IDevice Icon

Som en del av EHISTO-projektet kommer Hellesdon High School i Norwich, England, att genomföra en rad studiecirklar för blivande ”History AS-level” elever i 16- till 17årsåldern. Målet med dessa studiecirklar är att eleverna ska utveckla sina mediekritiska kompetenser och förbättra sina undersökande och analytiska förmågor. Detta för att de ska kunna tillgodogöra sig AS-kursen på bästa sätt. Artikeln som används här kommer att vara en av de artiklar som kommer att användas vid dessa studiecirklar och eleverna kommer att arbeta i grupper med särskilda uppgifter som hör till deras artikel.

 

Angående kursplanen

Trots att “Uppäcktsresorna” (eller enligt vissa lokala vänsterinriktade skolmyndigheter “Exploateringsresorna”) och Christopher Columbus i stor utsträckning undervisades om i engelska skolor fram till 1990-talet, var de inte en obligatorisk del av den nationella kursplanen för historia som infördes 1991. På grund av detta kom Columbus, Magellan och så vidare att tas med i engelska läroböcker i historia eller i examineringsuppgifterna. Istället lades fokus på det brittiska imperiet under 1800-talet och det är under det här ämnet som man behandlar imperialismen, även om man undervisar om det romerska imperiet på många skolor.

Undervisningsmål

Eftersom studiecirklarna är utformade för alla elever som ska gå AS History-kursen och syftar till att utveckla elevernas mediekritiska förmågor, är uppgifterna designade för att förmå eleverna att använda dessa förmågor på en rad olika texter under kursens gång. När de använder artikeln om Columbus av Armitage kommer eleverna att uppmuntras att analysera de litterära redskap som Armitage använder för att bygga sin text. Målet med detta är att utveckla elevernas egna skriftliga förmågor.

Perpektivet i brittiska läroböcker om Columbus och upptäckten av den Nya Världen

Fram till införandet av den nationella kursplanen i historia 1991 var Columbus ett vanligt ämne i brittiska historieläroböcker. Ämnet behandlades främst under temat ”Upptäcktsresorna” och de tre stora upptäckare som togs upp i böckerna var Christopher Columbus, Ferdinand Magellan och Francis Drake. Resorna behandlades främst som upptäcktsresor med vetenskapliga och nyfikenhetsinriktade syften, istället för att presenteras som ”exploateringsresor”.
Efter införandet av den nationella kursplanen för historia 1991, kom dock tyngpunkten att läggas på den nationella historien: en minister hävdade att minst 80% av kursplanen skulle upptas av brittisk historia och läroböckerna speglade i allmänhet detta. Fokus förflyttades alltså till utvecklingen av det brittiska imperiet och väldigt få läroböcker nämnde Columbus och Magellans resor. Fokus låg på brittiska upptäckare som Drake och Cook och Storbritanniens relationer med USA, Kanada, Indien, Australien och de brittiska kolonierna i Afrika. Columbus blev till en blind fläck när det gällde brittiska läroböcker i historia och så är det fortfarande idag. Columbus nämns inte i den nya nationella kursplanen i historia som kommer att införas i september 2014 och därför är det inte troligt att han kommer att finnas med i brittiska läroböcker inom en överskådlig framtid.
Terry Haydn

download this page


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License