Översikt

IDevice Icon

Första världskrigets "utbrott”

Baserat på artikeln ”Krigshyllningar: europeiska samhällen inför första världskrigets utbrott” av Piotr Szlanta (The Centuries Speak, 08/2009)

 

Katarzyna Czekaj

Społeczna Akademia Nauk

POLEN


IDevice Icon

Grundläggande information

Den nedan presenterade modulen behandlar första världskrigets utbrott och dess skildringar i populärvetenskapliga tidskrifter (i det här fallet – polska, tyska och spanska sådana) och i polska läroböcker. Ämnet för artiklarna, tillsammans med de föreslagna uppgifterna, fokuserar på reaktionerna hos olika länder i Europa och världen angående händelserna som utspelade sig sommaren 1914. Genom att jämföra hur ämnet presenteras i texter från olika länder kommer eleverna att hjälpas att förstå hur samma fakta och händelser kan komma att uppfattas olika av historiker och läsare av olika nationaliteter. Tack vare analysen av ovan nämnde texter kommer eleverna att lära sig att utbrottet av den internationella konflikten såväl som ansvaret för dess eskalering 1914 tolkades på helt olika sätt än vad de gör idag. Perspektiven varierade inte bara mellan enskilda länder, utan även mellan olika grupper inom ett land. Modulen innehåller både textanalys och övningar (angående populärvetenskapliga artiklar och texter i läroböcker) och analys av bildmaterial. Modulen fokuserar särskilt på sammankopplingen av de diskuterade historiska ämnena med ännu idag relevanta problem som eleverna känner till, såsom rollen marknadsföring och propaganda spelar för allmänhetens känslor och samhällens uppfattningar av väpnade konflikter i det förflutna och i samtiden.

Hänvisningar till kursplanen

Om man följer den polska kursplanen motsvarar artiklarnas ämne de frågor som diskuteras i den sista årskursen på högstadiet i Polen när eleverna är mellan 15 och 16 år gamla, såväl som i den utökade historiekursen på gymnasienivå för elever mellan 16 och 19 års ålder. Genom ämnesövergripande undervisning (genom en kombination av historia och samhällskunskap eller svenska eller moderna språk) kan uppgifterna som presenteras i modulen användas i undervisning såväl på högstadiet som gymnasiet.

Undervisningsmål

De uppgifter som föreslås i modulen möjliggör inhämtandet och utvecklandet av färdigheter som analys och kritisk granskning av texter tillsammans med bildmaterial. Dessutom kan de användas för att utveckla elevernas medie och interkulturella kompetenser. Genom att använda skilda kunskapskällor (såsom artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter, läroböcker och internet databaser) kan eleverna lära sig att på egen hand söka efter och verifiera information samt avgöra vilken information som är pålitlig och objektiv och vilken som är opålitlig och subjektiv. Genom att använda material av olika karaktärer och stil (samtida texter, bilder och teckningar, reklamblad och propagandaaffischer, karikatyrer) när de genomför uppgifterna utvecklas elevernas förmåga att inhämta information från olika källor, att utvärdera dem och, slutligen, att dra sina egna slutsatser angående materialet. Dessutom, genom att jämföra olika material som diskuterar samma ämne men kommer från olika länder utvecklas förmågan att känna igen olika synpunkter och att forma sin egen uppfattning såväl som att peka ut skäl till skiljaktigheter i sätt att uppfatta historien som härrör från nationella, kulturella och politiska skillnader. Målet med de föreslagna uppgifterna är även att utveckla förmågan att använda sina kunskaper om historia till att tolka moderna problem som eleverna möter i sina vardagsliv.

Hur presenteras ämnet i polska läroböcker?

Polska läroböcker presenterar första världskriget i två sammanhang. Eleverna lär sig främst om orsakerna till den globala konfliktens utbrott såväl som de olika stadierna i de ökande spänningarna i de internationella relationerna vid sekelskifter 1900 som orsakades av de globala stormakternas koloniala politik och de växande ekonomiska, ideologiska och sociala klyftorna i Europa. De analyserar även bildandet av politiska block som trippelalliansen och trippelententen. Läroböckerna diskuterar kort krigets förlopp och fokuserar i huvudsak på de militära händelserna och krigets konsekvenser för utvecklingen av teknologi, såväl som den ekonomiska situationen och de sociala förändringarna i de individuella länderna. Dessutom skildras första världskrigets förlopp i polska läroböcker i relation till den polska frihetskampen och skapandet av en suverän stat som resultatet av Rysslands, Österrikes och Preussens nederlag. Alltså diskuteras i polska läroböcker en bred variation av ämnen i samband med första världskriget såsom vad Ryssland, Österrike och Preussen ansåg om den polska kampen för frihet, de politiska grupperingar som skapades i det polska samhället efter 1914, de beväpnade polackernas bedrifter på krigets fronter och den polska frihetsrörelsens genombrott på den internationella arenan under åren 1914-1918. På så sätt kopplas kriget till Polens frihet som, ur ett polskt perspektiv, var det mest betydande resultatet av den globala väpnade konflikten.

Författare Katarzyna Czekaj


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License