Översikt

IDevice Icon

Christopher Columbus (Columbus och “upptäckten av den nya världen”)

Baserat på artikeln av Rafal Jaworski: “Christopher Kolumbski, berättelsen om Kung Wladyslaw på en fjärran ö”
 


Författare: Katarzyna Czekaj

Społeczna Akademia Nauk
POLAND

 

 


IDevice Icon

Grundläggande information

Ämnet för den här modulen rör olika metoder för att presentera den historiska karaktären Christopher Columbus inom litteraturen, populärkulturen och läroböcker i historia. Valet av artiklar från populärhistoriska tidskrifter som används i modulen möjliggör för eleverna att bekanta sig med skilda teorier angående den kände upptäcktsmannens liv samt olika synpunkter på hans roll i världshistorien. Den huvudsakliga delen av modulen baseras på en polsk artikel som presenterar en kritisk analys av teorier om Columbus portugisiska ursprung och hans släktskap med den polske kungen Ladislaus av Varna. De föreslagna uppgifterna baseras dock även på artiklar om Columbus som publicerats i tyska, brittiska, svenska och spanska tidskrifter. Dessutom måste eleverna för vissa uppgifter självständigt söka på internet efter information och hänvisa till andra kunskapskällor rörande upptäcktsmannen som finns tillgängliga för dem: läroböcker i historia, ordböcker, uppslagsverk, ikonografi såväl som både kommersiella och populärvetenskapliga filmer. Modulens konstruktion möjliggör för eleverna att lära sig om olika perspektiv angående Christopher Columbus ursprung och roll i historien men även, och mer viktigt, att utveckla sina mediekritiska kompetenser angående information från både traditionella och multimediala källor såväl som att analysera informationen för att kunna dra egna slutsatser och skapa egna uppfattningar.
.

Hänvisningar till kursplanen

Om man följer den polska kursplanen i historia behandlas artikelns ämne under det tredje undervisningsstadiet (andra året i det polska högstadiet när eleverna är ungefär 14-15 år gamla) samt i kursplanen för den fördjupade historiekursen som eleverna läser under fjärde undervisningsstadiet (ungefär svenska gymnasiet). På grund av artikelns relativt svåra ämne, som de flesta av uppgifterna i modulen bygger på, föreslås att materialet används i undervisning med äldre elever, på gymnasienivå. Modulen kan också användas för ämnesövergripande studier och medieundervisning (på gymnasienivå) eftersom det till större delen behandlar utveckling av analysförmåga och kritisk granskning av information från olika källor. Dessa kompetenser är värdefulla i många skolämnen.

Undervisningsmål

Huvudmålet med uppgifterna i modulen är att utvecklandet av elevernas förmågor rörande grundläggande historisk forskning, men det finns även andra mål. De utvecklade kompetenserna är universella och handlar om förmågor såsom kritisk analys av informationskällor, att känna igen och kunna peka ut egenskaper som gör en källa mer trovärdig eller diskvalifierar vissa informationsmaterial, att erhålla data från er olika källor (läroböcker, artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter, internet databaser, ikonografi såväl som dokumentärfilm och spelfilm) och att använda den uppnådda kunskapen till att dra ens egna slutsatser och skapa sina egna åsikter. Dessutom kan man genom att jämföra artiklarna från de olika länderna upparbeta sina interkulturella kompetenser såsom att kunna identifiera olika ståndpunkter och olika attityder till särskilda händelser och historiska fakta, såväl som att ta reda varför författarnas åsikter om ett visst ämne kan variera beroende på vilket land de kommer ifrån..

Perspektivet på “Columbus” i polska läroböcker i historia

I polska läroböcker i historia är inte analysen av Columbus liv och upptäckter en separat undervisningsmodul, utan en del av ett större ämne som rör seglare och upptäcktsmän under 1400- och 1500-talen tillsammans med konsekvenserna av deras upptäckter. Både kursplanen i historia och läroböckerna som bygger på denna fokuserar på ämnen som de viktigaste upptäcktsresorna och deras syften, uppfinningar för transatlantiska resor, faktorer som påverkade de enskilda ländernas beslut om att expandera på andra kontinenter och slutligen sociala, ekonomiska och kulturella konsekvenser av upptäckterna under perioden - både för de europeiska länderna och för den Nya Världen. Eftersom Polen varken deltog i upptäcktsresorna under 1400- och 1500-talen eller de europeiska expansionen till andra kontinenter lägger historieundervisningen i Polen inte särskilt stor vikt vid relationen mellan Christopher Columbus och senare kolonial expansion. Grundläggandet av kolonier och rivaliteten mellan de europeiska länderna angående detta analyseras i sammanhanget av ovanstående endast som en av många konsekvenser av de stora geografiska upptäckterna, inklusive Christopher Columbus upptäcktsresor.Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License