Columbus i svenska tidningar

IDevice Icon

Columbus "upptäcker" en ny värld

En analys av Columbus i svenska populärhistoriska tidskrifter

 

 

Hur beskrivs Columbus i populärhistoriska tidningar? Texter från två svenska tidningar finns att tillgå för att se hur Columbus kan beskrivas på olika sätt och hur hans historia görs intressant utifrån olika sorters popularisering. Artikeln från Världens Historia”Columbus koloni blev en katastrof” skriven av Stine Overbye (2012) är tänkt att läsas ingående, medan artikeln från 2009 ”Gåtan Columbus” av Niels Peter Granzow Busch främst är till för att granskas mer vad gäller layout.

I populärhistoriska tidningar i Europa finns ofta Columbus med som en historisk gestalt. I England, Tyskland, Spanien och Polen beskrivs Columbus på olika sätt. I den svenska artikeln
"Columbus koloni blev en katastrof" problematiseras hans roll på ett sätt som lämpar sig väl för undervisningen. Denna artikel är vald för att användas i undervisningen och nedanstående frågor är skapade för att problematisera Columbus roll, stimulera kritiskt tänkande och olika perspektiv på historien.


Frågor till svenska artiklar:

1

Din bild av Columbus?

a. Vilken bild av Columbus hade du innan du läste artikeln, t ex hjälte, upptäckare eller kolonisatör?

b. Diskutera med en kamrat vilken bild du haft av Columbus och var du fått den från (t ex skolan, film, böcker).


2

Hur mottogs Columbus av invånarna när han först kom till platsen han senare döpte till La Isabela?

3

Hur tror du att invånarna upplevde Spanjorernas ankomst?

4

Hur tror du att invånarna upplevde Columbus som ledare?

5

Hur tror du att de spanska nybyggarna upplevde Columbus som ledare?

6 Vad orsakade konflikterna mellan folken och mellan spanjorer?
7 Hur såg Spanjorerna på ”indianerna” och hur såg ”indianerna” på Spanjorerna?
8 Är det rimligt att beteckna invånarna som indianer? Finns det andra sätt som är mer lämpliga? (motivera ditt svar)
9 Vilka skäl finns till att betrakta Columbus som en historisk hjälte och vad tyder på motsatsen?
10 Om du vore Columbus hur skulle du ha agerat?
11 Hur skulle du ha agerat i indianernas situation?
12 Hur skulle du uppleva att vara en Spansk nybyggare under rådande förutsättningar?
13

Titta på rubriker, bilder och bildtexter i den svenska artikeln ”Gåtan Columbus”.


På vilket sätt försöker man väcka intresse för Columbus i den artikeln i jämförelse med den andra svenska artikeln?

14

Titta på framsidorna på de tidningar som rymmer artiklarna om Columbus: Världens historia: Historiens största dramer i fokus nummer 16 2012 och nummer 4 2009.


a. På vilket sätt presenteras historia för att väcka intresse?

b. Vilken historia är det som finns med i tidningarna?

c. Kan man utifrån omslagen tala om en historiesyn i tidningarna?

 

download this page

IDevice Icon

Lärarvy:

1

Din bild av Columbus?

a. Vilken bild av Columbus hade du innan du läste artikeln, t ex hjälte, upptäckare eller kolonisatör?

b. Diskutera med en kompis vilken bild du haft av Columbus och var du fått den från (t ex skolan, film, böcker).

2

Hur mottogs Columbus av invånarna när han först kom till platsen han senare döpte till La Isabela?

Syftet med frågorna 2-7 är att understryka hur Columbus även i sin samtid borde ha betraktats på olika sätt. Att försöka tolka historien utifrån ett samtida perspektiv kallas vanligen för historisk empati – att på ett inlevelsefullt och historiskt korrekt sätt tolka händelser med dåtidens glasögon. Detta är ett försök att stimulera historisk empati, ett perspektivbyte i elevernas synsätt på en historisk person och händelse. Frågorna syftar även till att synliggöra olika perspektiv beroende på härkomst/etnicitet och klass.

3

Hur tror du att invånarna upplevde Spanjorernas ankomst?

4

Hur tror du att invånarna upplevde Columbus som ledare?

5

Hur tror du att de spanska nybyggarna upplevde Columbus som ledare?

6 Vad orsakade konflikterna mellan folken och mellan spanjorer?
7
Hur såg Spanjorerna på ”indianerna” och hur såg ”indianerna” på Spanjorerna?
8
Är det rimligt att beteckna invånarna som indianer? Finns det andra sätt som är mer lämpliga? (motivera ditt svar)

Denna fråga kan förhoppningsvis stämma till eftertanke kring hur segraren skriver historia och tar sig rätten att bestämma hur andra människor ska betecknas.

9
Vilka skäl finns till att betrakta Columbus som en historisk hjälte och vad tyder på motsatsen?

Visst var det en bragd att lyckas ta sig över det öppna havet utifrån rådande förutsättningar. Men förenklade hjältebeskrivningar hör knappast hemma i en historisk vetenskap. Inte heller endimensionella utlåtanden om Columbus som skurk. En nyanserad bild av Columbus borde rimligen belysa både hans goda och dåliga sidor samt inte minst betona hur han var ett barn av sin tid.

10 Om du vore Columbus hur skulle du ha agerat?

Denna fråga är tänkt att både stimulera historisk empati och väcka frågor kring ansvar. Genom att ta hänsyn till både de historiska förutsättningarna och det faktum att människor har ett visst handlingsutrymme kan eleverna förhoppningsvis komma fram till historiskt rimliga slutsatser samtidigt som determinism undviks. Visst skulle Columbus kunnat agera annorlunda, samtidigt är han ett bedårande barn av sin tid.

11 Hur skulle du ha agerat i indianernas situation?

Även denna fråga handlar om att försöka sätta sig in i en annan människas syn på världen utifrån historiska kunskaper. Tanken är också att eleverna får reflektera över sig själv, sina värderingar och sin handlingsberedskap.

12 Hur skulle du uppleva att vara en Spansk nybyggare under rådande förutsättningar?

Förhoppningsvis kan eleverna genom fantasi och empati se hur livet kunde vara minst sagt svårt för många människor. Även många ”kolonialister”, som i en förenklad historieskrivning bara är utsugare, var fattiga och utsatta.

13 Titta på rubriker, bilder och bildtexter i den svenska artikeln ”Gåtan Columbus”.

På vilket sätt försöker man väcka intresse för Columbus i den artikeln i jämförelse med den andra svenska artikeln?

Det finns i de två artiklarna stora likheter i det kritiska perspektivet på Columbus liv och gärningar. Dessutom använder man mysteriet Columbus som intresseväckare. Över huvud taget borde det bli ännu tydligare för eleverna att i populärhistoriska medier används ofta det häpnadsväckande. Det ovanliga, skrämmande och storslagna används gärna. Vilket kan skymma andra, nog så viktiga, men mindre dramatiska fenomen.

14 Titta på framsidorna på de tidningar som rymmer artiklarna om Columbus: Världens historia: Historiens största dramer i fokus nummer 16 2012 och nummer 4 2009.

a. På vilket sätt presenteras historia för att väcka intresse?

b. Vilken historia är det som finns med i tidningarna?

c. Kan man utifrån omslagen tala om en historiesyn i tidningarna?

Genom att titta namnet på tidningen och omslagens utformning är det uppenbart att det dramatiska står i fokus. Det finstämda och alldagliga hamnar i bakgrunden, som så ofta i medier. Makt, män och européer ter sig som centrala. Intressant är att artikeln om Columbus inte platsar på framsidan 2011.

download this page


IDevice Icon

 


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License